Uavhengig kontroll/byggesak i Trondheim - Byggtaksering AS

Uavhengig kontroll/byggesak

Uavhengig kontroll er en kvalitetssikret systemkontroll. 

Gjennomføring av lovpålagt kontroll av våtrom og kontroll av luft-tetthet i boligen.

§ 14-2. Obligatoriske krav om uavhengig kontroll


Det skal gjennomføres uavhengig kontroll i samsvar med § 14-6 av fuktsikring ved bygging av våtrom i boliger, jf. plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd litra a) og b), og med lufttetthet i nye boliger. 

Det samme gjelder for fritidsboliger med mer enn én boenhet. 

Ansvarlig kontrollerende skal kontrollere at det er gjennomført tilstrekkelig prosjektering av fuktsikring, herunder utforming av viktige løsninger, at det foreligger nødvendig produksjonsunderlag innenfor kontrollområdet, og at utførelsen er gjennomført i samsvar med produksjonsunderlaget.


§ 12-5. Ansvarlig kontrollerendes ansvar


I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven § 23-7 har ansvarlig kontrollerende ansvar for
å planlegge og gjennomføre kontroll, samt foreta sluttkontroll å levere grunnlag for gjennomføringsplan innenfor sitt ansvarsområde, herunder utarbeide sluttrapport og kontrollerklæring ved avsluttet kontroll som viser hva som er kontrollert, hvilke avvik som er avdekket og hvordan avvikene er behandlet.
Kontrolløren skal kontrollere at tiltaket er i overensstemmelse med krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, og melde fra til de aktuelle ansvarlige foretak om avvik som avdekkes.

De skal melde fra til ansvarlig søker om avvik som ikke blir lukket av det ansvarlige foretak, og melde fra til kommunen dersom avvik ikke blir lukket i tiltaket.
de skal også koordinere grensesnitt mot andre ansvarlig kontrollerende, og bidra til å koordinere kontrollen der det er flere ansvarlig kontrollerende underleverandør (underkontrollør) uten egen ansvarsrett.


Ansvarlig kontrollerendes ansvar omfatter ikke ansvar for retting eller lukking av avvik.

Kontrollerende har ikke ansvar for å avklare eventuell uenighet om valg av løsninger og dokumentasjon av disse.

Uavhengig kontroll/byggesak utført av Takstmann Stig Lesund

Tjenester