Skaderapport i Trondheim - Byggtaksering AS

Skaderapport

I en skaderapport skal du finne selve skadeårsaken til, finne skadeomfanget og beregne reparasjonskostnadene.

Ved en forsikringsskade foretar takstingeniøren skaderegistreringer og aktuelle målinger.  Med utgangspunkt i dette utarbeides rapport med beskrivelse av hendelsesforløp, skadeårsak, skadeomfang, tiltak og det beregnes reparasjonskostnader og den verdiøkning som en reparasjon medfører. 
Videre vurderes materialers normale "levetid" og skadens påregnelighet ut fra normalt vedlikehold og bruk.

 

Hva gjør man når skaden inntreffer?
Når skaden inntreffer må gjenverdier sikres og skadebegrensing igangsettes slik at ikke skaden blir større, dette gjelder også for innbo og løsøre.
Det er svært viktig å kunne dokumentere skadeårsak og skadeomfang for eksempel ved fotografering.

Dette er helt påkrevd dersom reparasjoner igangsettes før takst avholdes.

Om man er usikker bør man ta kontakt med forsikringsselskapet.  

 

Totalskade

Om skaden er så stor at den betraktes som totalskade, vil det ofte være praktisk å gjenoppføre en ny bygning som er tilpasset dagens krav og behov. 
For den som er rammet vil det uten tvil være mest gunstig å bruke skadeskjønn som oppgjørsform.

Da beregnes verdien av den skadde bygning og skadelidte får bruke denne sum til å føre opp en bygning til samme formål.

Innredning og størrelse kan være etter skadelidtes ønske inntil den verdi skjønnet tilsier. Bygges det større og dyrere må skadelidte dekke ekstrautgiftene til dette selv.

Se skadeskjønn.

Skaderapport utført av Takstmann Stig Lesund

TJenESTER